logo TOP texty

Informace k provozu školy od 10. 05. 2021

Vážení rodiče,

od 10. 05. 2021 dochází k návratu žáků 2. stupně do školy. Výuka bude probíhat rotačním způsobem. Systém výuky 1. stupně zůstává nezměněn.

10. – 14. 05. 2021 a další liché týdny          prezenční výuka ve škole              1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 4.C

                                                                                                                                 6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B

                                                                       ostatní třídy distanční výuka

17. – 21. 05. 2021 a další sudé týdny          prezenční výuka ve škole              2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 5.A, 5.B

                                                                                                                                 8.A. 8.B, 9.A, 9.B

                                                                       ostatní třídy distanční výuka

                                    

Výuka probíhá v plném rozsahu dle částečně upraveného rozvrhu. Rozvrh předají třídní učitelé žákům prostřednictvím MSTeams a je k dispozici na liště v sekci Rozvrh hodin.

Žáci účastnící se prezenční výuky se musí podrobit antigennímu testování - 1. stupeň 1xtýdně (pondělí), 2. stupeň 2xtýdně (pondělí a čtvrtek).

V případě pozitivního výsledku bude neprodleně vyrozuměn zákonný zástupce.

V případě, že se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, evidujeme absenci jako omluvenou a nezajišťujeme žákovi distanční vzdělávání. Probírané učivo si musí doplnit.

U žáků 1. – 3. tříd je povolena při testu přítomnost zákonných zástupců. Testování s přítomností zákonných zástupců bude probíhat ve vestibulu školy každé pondělí od 07:40 hod. do 08:00 hod.

Přítomnost žáků ve škole se řídí již dříve přijatými opatřeními – tzn. chirurgická rouška nebo respirátor ve všech vnitřních prostorách, větrání, rozestupy, homogenní skupiny třídy, režimová opatření v ŠJ, Hv bez zpěvu. Tv se sportovními aktivitami ve venkovních prostorech.

Provoz školní družiny je zajištěn v odděleních po jednotlivých třídách. V pondělí se žáci testují.

Provoz školní jídelny je zajištěn pro žáky s osobní přítomností ve škole. Žákům s distančním vzděláváním bude odběr stravy umožněn do vlastních jídlonosičů a to výhradně v čase od 11:30 hod. do 11:45 hod.

Pro žáky s osobní přítomností ve škole (účastnící se prezenční výuky) je strava automaticky přihlášena, v případě nepřítomnosti (nemoc, absence, neúčast na vyučování) je třeba stravu odhlásit.

Děkujeme za vaši spolupráci při bezproblémovém zvládnutí návratu dětí do školy.

Informace MŠMT k provozu škol od 10. 05. 2021

Informace pro rodiče k testování

Letáček testování

Letáček pro rodiče