Zkladn kola a Matesk kola

 

 st nad Labem, Nov 1432/5,    pspvkov organizace

tel.sekretarit: 475 533 913,  724 293 007 tel. koln jdelna: 606 045 164 tel. koln druina: 724 176 874

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin - 1.stupe

 

koln rok 2018/2019

Tda 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 4.A 4.B 4.C 5.A 5.B
  1 Aj j M I M j Vla M Tv M j
  2 j M j j j Aj j j M j I
po 3 M Tv Prv M Prv M M Vla j j j
  4 Hv j j j Vv Prv j P Aj Vla Tv
  5     Aj P j j P j Vv Hv  
  6                 Vv    
               
  1 j j P Aj Hv M Tv M M P j
  2 M M Tv M Aj P M Tv I j M
t 3 Tv Prv j Tv j j Aj j j Aj P
  4 j j M j M I P Aj P M Aj
  5       j j Hv j P Aj Vv Vv
  6                   Vv Vv
  7                      
                         
  1 M j j j M Aj M j M I P
  2 j M j J Aj j j M j Tv M
st 3 Vv Prv M Vv j M Aj Vla Tv M j
  4 J j Tv Prv Prv j j j Vla j Vla
  5         j j Vla Aj j   Hv
  6             I        
                         
  1 j j j Aj M j Tv M M M j
  2 Prv M Aj M j M M Tv j j M
t 3 P j Hv Tv P Aj Vv I P Vla Tv
  4 j P M j j Prv Vv j Aj j M
  5     j   I j j Hv P Aj j
  6               P    

Aj

  7                      
                         
  1 j j I Hv Tv j Aj M j j M
  2 M M j M Tv Tv M Aj M M j
p 3 j j Vv j j Tv j j Hv P P
  4 Tv Hv Prv Prv Aj Vv P Vv Vla P Aj
  5             Hv Vv j Aj Vla
  6                   Tv