Zkladn kola a Matesk kola

 

 st nad Labem, Nov 1432/5,    pspvkov organizace

tel.sekretarit: 475 533 913,  724 293 007 tel. koln jdelna: 606 045 164 tel. koln druina: 724 176 874

 

 

 

 

 

 

 

Rozvrh hodin - 1.stupe

 

koln rok 2017/2018

Tda 1.A 1.B 2.A 2.B 3.A 3.B 3.C 4.A 4.B 5.A 5.B
  1 M Aj M j Prv M j M Tv Vla j
  2 j M j M M Aj M j j M j
po 3 j j P Tv j I Hv P Aj P M
  4 P Hv Aj j P j I Aj M j Tv
  5         j j Aj Vv j j  
  6               Vv   Aj  
               
  1 j j M j M M Aj M P M I
  2 M M Tv M j j j j M Vv j
t 3 Tv Tv j Prv Vv j M Aj I Vv J
  4 j j Prv Vv Aj Aj Prv Vla P I M
  5       j j Prv j j j j P
  6                 Vla   Aj
  7                      
                         
  1 M j M Aj M M M M Hv P M
  2 j j j J j j j j M j P
st 3 J Vv Vv M j J Vv Tv Aj M Vla
  4 Aj Prv j Tv Prv Vv j P Tv Vla j
  5     Hv j   Hv   P j j  
  6                   Hv  
                         
  1 Tv j J J M M j M M Aj M
  2 j Tv Tv Prv I Aj Prv j P j P
t 3 M M Aj I Aj j P Hv j Tv Tv
  4 Prv j I P j P Aj Vla Vla M j
  5     j   Hv Prv j AJ j   Hv
  6                    

Aj

  7                      
                         
  1 j M M Aj Tv j M J M M j
  2 j j j M Tv Tv j I Aj P M
p 3 Hv j Prv Hv Aj Tv Tv M Vv Aj Vv
  4 Vv P j j j j Tv Tv Vv j Vv
  5         j   j j j Tv Aj
  6                     Vla