Magistrát města Ústí nad Labem

Odbor kontroly

 

 

Manuál pro pracovníky škol

 

V případech, kdy dochází k napadání mezi žáky mimo i v areálu školy a přestupku se dopustil

 

 

1)     žák, který nedovršil 15. rok věku (pouze mimo areál školy)

 

K projednání  přestupku je příslušný Magistrát města Ústí n. Labem, odbor kontroly.

V souladu s ust. § 5 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen přestupkový zákon)  není za přestupek odpovědný, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku.

 

Dle ust. § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že jako osoba odpovědná za dítě ponechá  dítě bez náležitého dozoru přiměřeného jeho věku, rozumové vyspělosti, popřípadě zdravotnímu stavu a tím je vystaví nebezpečí vážné újmy na zdraví, nebo v důsledku toho dítě způsobí újmu na zdraví jiné osobě nebo škodu na cizím majetku nikoli nepatrnou ( škoda nad 5000,- Kč – dle ust. § 89 odst. 11 zákona č. 140/1961 Sb. trestní zákon ve znění pozdějších novel). Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.

 

Pověřený pracovník školy vyplní oznámení o přestupku  dle přiloženého vzoru A, pokud je dítě svěřeno jednomu z rodičů, označí tuto skutečnost  jako na oznámení záškoláctví.

 

2)     žák, který dovršil v době spáchání přestupku 15. rok věku

 

K projednání jsou příslušné úřady městských obvodů podle místa spáchání přestupku.

I.        Přestupku proti občanskému soužití

dle ust. § 49 odst. 1 písm. a) přestupkového zákona se dopustí ten, kdo jinému ublíží na cti tím, že ho urazí nebo vydá v posměch. Jedná se o přestupek návrhový, který se dle ust. § 68 přestupkového zákona projednává pouze na návrh postižené osoby, jejího zákonného zástupce nebo opatrovníka (dále jen navrhovatele). U tohoto přestupku lze návrh podat příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o přestupku nebo postoupení věci orgánem činným v trestním řízení. Řízení ve věci je zahájeno dnem doručení návrhu příslušnému správnímu orgánu. Prominutí zmeškání této lhůty je nepřípustné.

Dle ust. § 79 odst. 1 přestupkového zákona se navrhovateli, bylo-li řízení, zahájené na jeho návrh zastaveno podle § 76 odst. 1 písm.:

a)     skutek, o němž se vede řízení se nestal nebo není přestupkem

b)     přestupek nespáchal obviněný z přestupku

c)      spáchání přestupku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému z přestupku prokázáno

j)        navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení zpět nebo se, ač řádně a včas předvolán, k ústnímu jednání nedostavil,

 

uloží povinnost nahradit náklady řízení spojené s projednáváním. Za spáchání přestupku lze uložit dle § 49 odst. 2 přestupkového zákona pokutu do výše 1 000,- Kč.

 

Postižený přestupkem podá návrh dle vzoru B k příslušnému správnímu úřadu.

 

 

            II. Z úřední povinnosti se projednávají následující přestupky:

 

Přestupky proti veřejnému pořádku

dle  ust. § 47 odst. 1, přestupku se dopustí ten, kdo:

 

a) neuposlechne výzvy veřejného činitele při výkonu jeho pravomoci,

b)   poruší noční klid,

c) vzbudí veřejné pohoršení,

d) znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně           prospěšné zařízení

e) úmyslně zničí, poškodí, znečistí nebo neoprávněné odstraní, zamění, pozmění, zakryje nebo přemístí turistickou značku nebo jiné orientační značení

g) poškodí nebo neoprávněně zabere veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení

h) neoprávněně založí skládku nebo odkládá odpadky nebo odpady mimo vyhrazená místa

Za přestupek podle odst. 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu 1 000,- Kč; za přestupek dle odst. 1 písm. e) pokutu do 3 000,- Kč; za přestupek podle odst. 1 písm. g) a h) pokutu do 50 000,- Kč.

 

Přestupky proti občanskému soužití

dle ust. § 49 odst. 1, přestupku se dopustí ten, kdo:

b) jinému z nedbalosti ublíží na zdraví,

c) úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním,

d) omezuje nebo znemožňuje příslušníku národnostní menšiny výkon práv příslušníků národnostních menšin

e) působí jinému újmu pro jeho příslušnost k národnostní menšině nebo jeho etnický původ, pro jeho rasu, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru nebo náboženství, pro jeho politické nebo jiné smýšlení, členství nebo činnost v politických stranách nebo politických hnutích, odborových organizacích nebo jiných sdruženích, pro jeho sociální původ, majetek, rod, zdravotní stav a nebo pro jeho stav manželský nebo rodinný.

Za přestupek podle odst. 1 písm. b) a c) lze uložit pokutu do výše 3 000,- Kč, za přestupek podle odst. 1 písm. d) a e) pokutu do 5 000,-Kč.

 

 

 

 

Přestupky proti majetku

dle ust. § 50 odst. 1, přestupku se dopustí ten, kdo:

a)     úmyslně způsobí škodu na cizím majetku krádeží, zpronevěrou, podvodem nebo zničením či poškozením věci z takového majetku, nebo se o takové jednání pokusí,

b)     úmyslně neoprávněně užívá cizí majetek nebo si přisvojí cizí věc nálezem nebo jinak bez přivolení oprávněné osoby,

c)      úmyslně ukryje nebo na sebe nebo na jiného převede věc, která byla získána přestupkem spáchaným jinou osobou, nebo to, co za takovou věc bylo opatřeno

Za  přestupek  podle ust. § 50 odst. 2 lze uložit pokutu do 15 000,- Kč.

 

Pověřený pracovník školy vyplní oznámení o přestupku  dle přiloženého vzoru C.

 

Přestupky na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomaniemi

Dle ust. § 30 odst. 1 se přestupku dopustí ten, kdo

a)     prodá, podá nebo jinak umožní požití alkoholického nápoje osobě zjevně ovlivněné alkoholickým nápojem nebo jinou návykovou látkou, osobě mladší osmnácti let, osobě, o níž lze mít pochybnost, zda splňuje podmínku věku, nebo osobě , o níž ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohla ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

b)     neoprávněně prodá, podá nebo jinak umožní druhé osobě škodlivé užívání jiné návykové látky, než jsou omamné látky, psychotropní látky a alkohol,

c)      se nepodrobí opatření postihující nadměrné požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek,

d)     úmyslně vyrobí líh nebo destilát bez povolení anebo úmyslně líh nebo destilát bez povolení vyrobený přechovává nebo uvádí do oběhu

e)     úmyslně umožňuje požívání alkoholických nápojů nebo užívání jiných návykových látek než omamných a psychotropních osobě mladší osmnácti let, ohrožuje-li tím její tělesný nebo mravní vývoj,

f)        umožní neoprávněné požívání omamných a psychotropních látek osobě mladší osmnácti let, nejde-li o čin přísněji trestný,

g)     požije alkoholický nápoj nebo užije jinou návykovou látku, ačkoliv ví, že bude vykonávat zaměstnání nebo jinou činnost, při níž by mohl ohrozit zdraví lidí nebo poškodit majetek,

h)      po požití alkoholického nápoje nebo užití jiné návykové látky vykonává činnost uvedenou v písmenu g)

ch) ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil požitím alkoholického nápoje nebo užitím jiné návykové látky, vykonává činnost uvedenou v písmenu g)

i)        odepře se podrobit vyšetření, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, k němuž byl vyzván podle zvláštního právního předpisu,

j)        neoprávněně přechovává v malém množství pro svoji potřebu omamnou nebo psychotropní látku,

l)    kouří na místech zákonem zakázaných,

o)  prodá, podá nebo jinak umožní užití tabákového výrobku osobě mladší 18 let nebo neodepře jejich prodej fyzické osobě, o níž lze mít pochybnost, že nesplňuje podmínku věku.

Za přestupek podle  ust. § 30 odst. 2 lze uložit  za písm. a)  až d) uložit pokutu do 3 000,- Kč, za přestupek podle odst. 1 písm. e) a f) pokutu do 5 000,- Kč a zákaz činnosti do 1 roku, za přestupek podle odst. 1 písm. g) až i) pokutu od 25 000,- do 50 000,- Kč a zákaz činnosti od 1 do 2 let a za přestupek podle odst. 1 písm. j) pokutu do 15 000,- Kč. Za přestupek dle odst. 1 písm. l) a m) lze uložit pokutu do 1 000,- Kč, za přestupek podle odst. 1  písm. o)  lze uložit pokutu do 30 000,- Kč.

 

  

Zvláštní ustanovení o mladistvých

Přestupek mladistvého nelze projednat v příkazním řízení.

 

Horní hranice pokuty se u mladistvých snižuje na polovinu, přičemž však nesmí být vyšší než 2000,-Kč. V blokovém řízení nelze uložit mladistvému pokutu vyšší než 500,- Kč; pokutu až do výše 1000,- Kč lze uložit mladistvému, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon připouští v blokovém řízení uložit pokutu vyšší než 1000,- Kč.

 

Je-li  obviněným z přestupku mladistvý, vyrozumí správní orgán o nařízeném ústním jednání též zákonného zástupce mladistvého a orgán vykonávající sociálně-právní ochranu dětí; jim se také rozhodnutí o přestupku oznamuje a mohou se ve prospěch mladistvého odvolat.

 

 

 

 

V Ústí nad Labem dne 1.10.2007

Zpracovala:

p. Pernerová

 

 

Schválila: Dr. Naděžda Hudíková

                  Vedoucí odboru kontroly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VZOR A

 

Adresa:

Magistrát města Ústí nad Labem

Odbor kontroly – odd. přestupků

Velká Hradební 8

401 00 Ústí nad Labem

 

Oznámení o přestupku

Dle ust. § 59 odst. 1 písm. g) zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí ve znění pozdějších předpisů

 

Název školy

 

Příjmení a jméno žáka

 

Datum narození

 

Bydliště

 

Příjmení a jméno otce

 

Datum narození

 

Bydliště

 

Příjmení a jméno matky

 

Datum narození

 

Bydliště

 

Datum, čas a místo spáchání přestupku včetně jeho popisu.

(např. před školou ZŠ, Palachova ul., Ústí nad Labem dne 1.10 2007 ve 14.00 hod. napadl fyzicky spolužáka Petra Nováka, nar. ……bydliště…….. a způsobil mu zranění na hlavě, které si vyžádalo lékařské ošetření, kopie lékařské zprávy přiložena).

 

Svědci:

Příjmení, jméno, datum narození, bydliště.

 

 

 

 

 

 

 

Razítko školy

Datum                                                               

 Příjmení, jméno a podpis pověřené osoby.

                                                                                                             

VZOR B

 

Adresa:

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem

Dle místa spáchání přestupku

 

 

 

 

Návrh

na projednání přestupku – urážky cti

 

 

 

Podávám návrh na projednání přestupku na úseku občanského soužití dle ust. § 49 odst. 1 písm. a) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, které se dopustil

 

příjmení, jméno, datum narození, bydliště

 

tím, že kdy (datum a čas)…….., kde (místo spáchání přestupku)…. a popis způsobu spáchání přestupku…..(např. napadl mě vulgárními výrazy – specifikovat)

 

Spáchání přestupku byli přítomni – příjmení, jméno, bydliště

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum

Příjmení, jméno, datum narození, bydliště navrhovatele

Podpis navrhovatele

 

 

 

 

VZOR C

 

 

Adresa:

Úřad městského obvodu Ústí nad Labem

Dle místa spáchání přestupku

 

 

 

 

Oznámení o přestupku

 

§ 47 – proti veřejnému pořádku

§ 49 – proti občanskému soužití

§ 50 – proti majetku

 

Název školy:

 

Příjmení a jméno žáka

 

Datum narození

 

Bydliště

 

Datum, čas a místo spáchání přestupku včetně jeho popisu.

 

 

 

 

 

 

 

 

Svědci:

Příjmení, jméno, datum narození, bydliště.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razítko školy

Datum                                                               

 Příjmení, jméno a podpis pověřené osoby.

 

 

 

 

 

 

 

 

zpět