Základní škola a Mateřská škola

 

 Ústí nad Labem, Nová 1432/5,    příspěvková organizace

tel.sekretariát: 475 533 913,  724 293 007 tel. školní jídelna: 606 045 164 tel. školní družina: 724 176 874

 

 

 

 

Povinně zveřejňované informace

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Struktura informací, zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem, umožňujícím dálkový přístup podle vyhlášky č. 422/2006 Sb. ze dne 31.srpna 2006

1.     Název

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace

2.     Důvod a způsob založení

Zřizovací listina

3.     Organizační struktura

Organizační struktura

4.     Kontaktní spojení

       4.1     Kontaktní poštovní adresa

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace

Nová 1432/5

400 03 Ústí nad Labem

       4.2     Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

   Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace

   Nová 1432/5

  400 03 Ústí nad Labem

       4.3     Úřední hodiny

   pracovní dny 6:30 - 15:00 hodin

       4.4     Telefonní čísla

 +420 475 533 913

        4.5     Čísla faxu

   ---------------------

       4.6     Adresa internetové stránky

   www.zsnova.cz

       4.7     Adresa e-podatelny

   info@zsnova.cz

       4.8     Další elektronické adresy

   martinkolsky@zsnova.cz

5.     Případné platby lze poukázat

Škola                          882293369/0800

Doplňková činnost     7034-882293369/0800

FKSP                          107-882293369/0800

6.     IČ

44555482

7.     DIČ

   Nejsme plátci DPH

8.     Dokumenty

     8.1     Seznam hlavních dokumentů

     Hlavní dokumenty školy

     8.2     Rozpočet

     Aktuálně platný rozpočet a rozpočty z let minulých je k dispozici na vyžádání na  ekonomickém oddělení školy.

 

9.     Žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (doporučená nebo elektronická pošta).

Žádost je podána dnem, kdy ji povinný subjekt obdržel.

10.     Příjem žádostí a dalších podání

info@zsnova.cz

11.     Opravné prostředky

Proti rozhodnutí povinného subjektu lze podat odvolání prostřednictvím povinné osoby (řediteli školy) zřizovateli školy – Statutární město Ústí nad Labem, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

12.     Formuláře

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/199 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Žádost o poskytnutí informace

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

13.     Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

   Konkrétní postupy pro řešení životních situací nejsou vydány.

14.     Předpisy

   14.1     Nejdůležitější používané předpisy

     -   zák. č.   94/1963 Sb., o rodině, v platném znění

     -   zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění

     -   zák. č.    2/1993 Sb., listina základních práv a svobod, v platném znění

     -   zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

     -   zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

     -   zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění

     -   zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění

     -   zák. č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění 

     -   zák. č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů, v platném znění

     -   zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění

     -   zák. č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních..., v platném znění

     -   vyhl. č. 114/2002 Sb., o FKSP, v platném znění

     -   vyhl. č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění

     -   zák. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění

     -   zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění

     -   zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

     -   zák. č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění

     -   zák. č. 646/2004 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění

     -   vyhl. č. 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění

     -   vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, v platném znění

     -   zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění

     -   zák. č. 137/ 2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

     -   zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

     -   vyhl. č. 438/2006 Sb., kterou se stanoví podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochrané výchovy ve školských zařízeních, v platném znění

     -   nař. vl. č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění

   14.2     Vydané právní předpisy

      ------------

15.     Úhrada za poskytování informací

     Přímé materiálové náklady žadatel o poskytnutí informací hradí takto:

     a) náklady na pořízení listinných kopií:

     -   cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A4         2,00 Kč

     -   cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A4          3,00 Kč

     -   cena za zhotovení jednostranné kopie formátu A3         4,00 Kč

    -   cena za zhotovení oboustranné kopie formátu A3           6,00 Kč

     b) náklady na opatření technických nosičů dat

    -   cena za 1 ks CD                                                        15,00 Kč   

   c) náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání

    informací - cena za každou započatou 1 hodinu činnosti    120,00 Kč   

     Výši úhrady za poskytnutí informace povinný subjekt písemně oznámí žadateli před poskytnutím informace. Z oznámení musí být zřejmé, na základě jakým způsobem byla výše úhrady povinným subjektem vyčíslena. Poskytnutí informací je podmíněno zaplacením požadované úhrady. Pokud žadatel do 60 dnů ode dne oznámení výše požadované úhrady nezaplatí, povinný subjekt žádost odloží. 

16.    Licenční smlouvy

     16.1     Vzory licenčních smluv      

         ----------------

     16.2     Výhradní licence

         ----------------

17.     Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

         Výroční zpráva