1      Identifikační údaje

1.1    Název ŠVP

NÁZEV ŠVP:Objevujeme svět kolem nás

 

1.2    Údaje o škole

NÁZEV ŠKOLY:Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace
ADRESA ŠKOLY:Nová 1432, Ústí nad Labem, 40003
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY:Mgr. Martin Kolský
KONTAKT:e-mail: info@zsnova.cz, web: http://www.zsnova.cz
IČ:44555482
RED-IZO:600085716

 

1.3    Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE:Statutární město Ústí nad Labem
ADRESA ZŘIZOVATELE:Velká Hradební 2336, 40100 Ústí nad Labem
KONTAKTY:

PhDr. Jana Műllerová, PhD.

vedoucí OMOŠ

Magistrát města Ústí nad Labem

Velká Hradební 8

401 00 Ústí nad Labem

Tel.: 475 271 799

e-mail:jana.mullerova@mag-ul.cz

www.usti-nad-labem.cz

 

1.4    Platnost dokumentu

PLATNOST OD:1. 9. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ:1. 6. 2016
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ:13. 4. 2016
................................................                                             .................................................
            ředitel školy                                                                                  Razítko školy
      Mgr. Martin Kolský

 

2      Charakteristika školy

2.1    Úplnost a velikost školy

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Nová 1432/5, příspěvková organizace je škola plně organizovaná, s kapacitou 600 žáků. Mateřská škola, která je součástí školy se nalézá v detašovaném pracovišti ve Svádově a má kapacitu 22 žáků.

 

2.2    Umístění školy

Škola se nachází v městské části města Ústí nad Labem - Střekov. Je snadno dosažitelná místní hromadnou dopravou, kolem školy vede trolejbusová linka a před školou zastavují autobusy krajské integrované dopravy, které mohou svážet žáky z okolních obcí. Bezpečný přístup žáků je zajišťován podchodem.

Základní škola byla otevřena v roce 1981 a skládá se ze dvou pavilonů prvního a druhého stupně, pavilonu vedení školy, školní družiny, dvou tělocvičen a pavilonu školní jídelny.
V místní části Svádov má škola detašované pracoviště v podobě mateřské školy o kapacitě 22 dětí.
 

 

2.3    Charakteristika žáků

Žáci obvykle dochází pěšky z blízkého okolí, ale do školy dojíždějí i žáci z okolních obcí. Někteří žáci dojíždí městskou dopravou nebo je přivážejí rodiče osobními automobily.

Školu navštěvuje 0 – 5 % žáků cizích státních příslušníků.

Žáci se specifickými poruchami učení mají vypracovaný individuální vzdělávací plán a jsou zařazeni do ambulantní nápravy specifických poruch učení (většinou 1 hodina týdně, výuka probíhá zdarma).

 

2.4    Podmínky školy

Škola disponuje následujícími odbornými učebnami: biologie, zeměpisu, dvě učebny cizího jazyka, učebna dějepisu, fyziky, hudební výchovy, chemie, dvě počítačové učebny, dvě učebny praktického vyučování, učebna výtvarné výchovy a dvě tělocvičny.

Učitelé mají k dispozici následující odborné kabinety: biologie, cizí jazyky, dějepis, fyzika, chemie, praktické vyučování, tělesná výchova, výtvarná výchova, zeměpis.

Vyučovacím jazykem je čeština.

V celé škole je možnost bezdrátového připojení k internetu.

Škola je vybavena celkem osmi interaktivními tabulemi, další dvě třídy jsou vybaveny dataprojektory.

Na 1. stupni je vyčleněno pět počítačů pro potřeby odstraňování specifických poruch učení.
Na 2. stupni jsou čtyři počítače umístěny v žákovské knihovně a rozšiřují tím možnosti tohoto informačního centra.

Žáci mají k dispozici zařízení školního stravování. Stravovací zařízení se nachází v budově školy. Kromě normální stravy je možnost stravování v rámci bezlepkové diety.

V budově školy působí pobočka Základní umělecké školy v Neštěmicích která provozuje mimoškolní hudební a výtvarné obory a dále ve škole působí soukromá ZUŠ Výtvarné studio, která se věnuje výtvarným oborům a keramice.

Pro výuku i mimoškolní činnost slouží dvě tělocvičny s rozměry 24 x 14 m a 18 x 14 m.
Dále je k dispozici multifunkční hřiště s umělým povrchem, které se skládá z běžecké dráhy o délce 200m, sektorů pro skok daleký a vysoký, vržiště na kouli, hřiště na malou kopanou, volejbal, basketbal a tenis.
Součástí areálu je i fotbalové hřiště o rozměrech 100 x 65 m s umělým povrchem a speciálními šatnami pro fotbalové týmy.
 

 

2.5    Vlastní hodnocení školy

2.5.1      Oblasti autoevaluace

Škola provádí vlastní evaluaci z hlediska vnitřního a vnějšího pohledu.

Vnějším evaluačním nástrojem je zejména testování znalostí z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů žáků 6., 8. a 9. tříd společností SCIO.

Dále se škola zapojuje do testování znalostí a dovedností žáků, dle nabídky dalších subjektů, například vysokých škol a České školní inspekce.

Veškeré výstupy z tohoto testování slouží jako zpětná vazba pro vedení školy a učitelů o stavu vzdělávání na škole. Vyučující výsledky testování začleňují do svých tematických plánů. 

Vnitřní hodnocení školy probíhá na základě Plánu kontrolní činnosti pro daný školní rok. Veškerá zjištění jsou předávána pedagogickým pracovníkům základní školy, mateřské školy a provozním zaměstnancům.

Škola zjišťuje i zpětnou vazbu od zákonných zástupců žáků, a to pomocí internetových anonymních dotazníků. Dotazníky zjišťují náležitosti kolem "klimatu školy" a jsou vyhodnocovány. Některé podněty a doporučení od zákonných zástupců žáků jsou začleňovány do života školy.

 

 

2.5.2      Cíle a kritéria autoevaluace

Autoevaluace na škole sleduje následující oblasti:
obsah a průběh vzdělávání - plánování výuky,
obsah a průběh vzdělávání - podpůrné výukové materiály,
obsah a průběh vzdělávání - školní vzdělávací program,
podmínky ke vzdělávání bezpečnostní a hygienické,
podmínky ke vzdělávání ekonomické,
podmínky ke vzdělávání materiální,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - klima školy (interakce učitele a žáků klima učitel. sboru),
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - spolupráce s odbornými institucemi a zřizovatelem,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - systém podpory žákům,
podpora školy žákům, spolupráce s rodiči apod. - zohlednění individuálních potřeb žáků,
úroveň výsledků práce školy - kvalitativní analýza,
úroveň výsledků práce školy - kvantitativní analýza,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - organizační řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - partnerství školy a externí vztahy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - pedagogické řízení školy,
vedení a řízení školy, kvalita personální práce a dalšího vzdělávání ped. pracovníků - strategické řízení,
výsledky vzdělávání žáků - hodnocení výuky (interakce učitele a žáků),
výsledky vzdělávání žáků - klíčové kompetence,
výsledky vzdělávání žáků - postoje (postoje žáků ke škole),
výsledky vzdělávání žáků - úspěšnost absolventů,
výsledky vzdělávání žáků - znalosti a dovednosti

 

2.5.3      Nástroje autoevaluace

Autoevaluace školy vychází zejména z analýzy školní dokumentace, hospitace vedením (ředitel, zástupce ředitele, předseda předmětové komise apod.), zjišťování a vyhodnocování výsledků vzdělávání žáků, jejich umístění v soutěžích a olympiádách a ze zpětné vazby od absolventů.

Dalším nástrojem autoevaluace je internetový dotazník pro zákonné zástupce žáků, tak, jak byl popsán v kapitole 2.5.1. "Oblasti autoevaluace".

 

2.5.4      Časové rozvržení autoevaluačních činností

Autoevaluační činnosti jsou prováděny pravidelně, v průběhu školního roku.

 

2.6    Spolupráce s dalšími institucemi

Škola spolupracuje s institucemi:
obec/město: Škola úzce spolupracuje se svým zřizovatelem, využívá jeho podporu při začlenění do různých projektů a zapojuje se do projektů, které vypisuje.
střední školy: Škola spolupracuje se středními školami v případě profesionální orientace žáků, je zapojena do projektu Dobrá volba.
školská rada: Škola spolupracuje se školskou radou, zabývá se podněty, které jednotliví členové rady vedení školy předkládají.
školské poradenské zařízení: Škola spolupracuje se školskými poradenskými pracovišti v případě integrovaných žáků nebo žáků zdravotně nebo sociálně znevýhodněnými.

 

2.7    Formy spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Společné akce žáků a rodičů: konzultace dětí a rodičů s učiteli daného předmětu, mimoškolní akce (výlety, exkurze), třídní schůzky.
Pravidelné školní akce: den otevřených dveří.

 

2.8    Charakteristika pedagogického sboru

Na škole působí okolo 28 pedagogů, včetně ředitele školy a jeho zástupce. Kvalifikovanost učitelského sboru se pohybuje v oblasti 71 – 100 %.

 

2.9    Dlouhodobé projekty

Škola se ve své práci zapojuje do výzev, které vypisuje MŠMT. Další projekty, do kterých se škola zapojuje, vypisuje zřizovatel školy nebo jiné subjekty (např. Nadace ČEZ). V současné době je škola zapojena do projektu Dobrá volba, který zastřešuje Střední průmyslová škola stavební a Střední odborná škola stavební a technická, Ústí nad Labem, příspěvková organizace

 

3      Charakteristika ŠVP

3.1    Zaměření školy

Zaměření školy:
všeobecné

 

3.2    Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

Cíl : Vést žáky k zodpovědnosti za své vzdělávání, umožnit žákům osvojit si strategii
učení a motivovat je pro celoživotní učení.
Strategie :
 * Na praktických příkladech blízkých žákovi vysvětlujeme smysl a cíl učení a posilujeme pozitivní vztah k učení.
 * Podporujeme samostatnost a tvořivost.
 * Podporujeme různé přijatelné způsoby dosažení cíle.
 * Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti.
 * Ve výuce se zaměřujeme prioritně na aktivní dovednosti, učivo používáme jako prostředek k jejich získání.
 * Ve výuce zřetelně rozlišujeme základní (nezbytné, klíčové, kmenové) učivo a učivo rozšiřující (doplňující).
 * Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace v literatuře a na internetu.
 * Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 * Umožňujeme žákovi pozorovat a experimentovat, porovnávat výsledky a vyvozovat závěry.
 * Na začátku hodiny vždy žáky seznámíme s cílem vyučovací hodiny, na konci vyučovací hodiny vždy s žáky zhodnotíme jeho dosažení.
 * Uplatňujeme individuální přístup k žákovi, výsledky posuzujeme vždy z pohledu přidané hodnoty.
 * Motivujeme k učení – snažíme se cíleně vytvářet takové situace, v nichž má žák radost z učení.
 * Při hodnocení používáme ve zřetelné převaze prvky pozitivní motivace.
 * Učíme práci s chybou.
 * Učíme trpělivosti, povzbuzujeme.

Kompetence k řešení problémů

Cíl : Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů.
Strategie :
 * Učíme žáky nebát se problémů (problém nezmizí, otočíme-li se k němu zády).
 * Vytvářením praktických problémových úloh a situací učíme žáky prakticky problémy řešit.
 * Na modelových příkladech ve svých předmětech naučíme žáky algoritmu řešení problémů.
 * Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému.
 * Podporujeme netradiční (originální) způsoby řešení problémů.
 * Podporujeme samostatnost, tvořivost a logické myšlení.
 * Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů.
 * Podporujeme využívání moderní techniky při řešení problémů.
 * V rámci svých předmětů učíme, jak některým problémům předcházet.
 * Ve škole i při mimoškolních akcích průběžně monitorujeme, jak žáci řešení problémů prakticky zvládají.

Kompetence komunikativní

Cíl : Vést žáky k otevřené, všestranné a účinné komunikaci.
Strategie :
 * Prioritně se zaměřujeme na rozvíjení komunikačních dovedností žáků v mateřském jazyce, v cizím jazyce, v informačních a komunikačních technologiiích a v sociálních vztazích.
 * Podporujeme různé formy komunikace na mezinárodní úrovni v rámci Evropy i světa.
 * Klademe důraz na kulturní úroveň komunikace.
 * Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 * Ve všech vyučovacích předmětech podporujeme používání cizího jazyka a výpočetní techniky.
 * Podporujeme kritiku a sebekritiku.
 * Učíme žáky publikovat a prezentovat své názory a myšlenky (školní časopis, místní tisk, web, ppt. prezentace apod.).
 * Podporujeme přátelskou komunikaci mezi žáky z různých tříd, ročníků, věkových kategorií.
 * Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi v obtížných a ohrožujících situacích.
 * Důsledně vyžadujeme dodržování pravidel stanovených ve školním řádu a při mimoškolních aktivitách. Při stanovování ostatních dílčích pravidel umožňujeme žákům podílet se na jejich sestavování.
 * Učíme žáky naslouchat druhým, jako nezbytný prvek účinné mezilidské komunikace.
 * Učíme žáky asertivnímu chování a nonverbální komunikaci.
 * Profesionálním přístupem vedeme komunikaci se žáky, rodiči, zaměstnanci školy a širší veřejností. Sami otevřeně komunikujeme na kulturní úrovni, své názory opíráme o logické argumenty. Netolerujeme pomluvy, nezdvořilost a zákulisní jednání. Pozitivně svoji školu a učitelskou profesi prezentujeme na veřejnosti.

Kompetence sociální a personální

Cíl : Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat, pracovat v týmu, respektovat a hodnotit
práci vlastní i druhých.
Strategie :
 * Minimalizujeme používání frontální metody výuky, podporujeme skupinovou výuku a kooperativní vyučování.
 * Podporujeme inkluzi (začlenění) - volíme formy práce, které pojímají různorodý kolektiv třídy jako mozaiku vzájemně se doplňujících kvalit, umožňujících vzájemnou inspiraci a učení s cílem dosahování osobního maxima každého člena třídního kolektivu.
 * Učíme žáky pracovat v týmech, učíme je vnímat vzájemné odlišnosti jako podmínku efektivní spolupráce.
 * Rozvíjíme schopnost žáků zastávat v týmu různé role.
 * Učíme žáky kriticky hodnotit práci (význam) týmu, svoji práci (význam) v týmu i práci (význam) ostatních členů týmu.
 * Podporujeme vzájemnou pomoc žáků, vytváříme situace, kdy se žáci vzájemně potřebují.
 * Upevňujeme v žácích vědomí, že ve spolupráci lze lépe naplňovat osobní i společné cíle.
 * Podporujeme integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do třídních kolektivů.
 * Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 * Ve výuce podporujeme koedukovanou výchovu dětí.
 * Průběžně monitorujeme sociální vztahy ve třídě, skupině.
 * Učíme žáky k odmítavému postoji ke všemu, co narušuje dobré vztahy mezi žáky, (mezi žáky a učiteli).
 * Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování, na jejichž formulaci se žáci sami podíleli.

Kompetence občanské

Cíl : Vychovávat žáky
- jako svobodné občany, plnící si své povinnosti, uplatňující svá práva a respektující práva druhých,
- jako osobnosti zodpovědné za svůj život, své zdraví a za své životní prostředí,
- jako ohleduplné bytosti, schopné a ochotné účinně pomoci v různých situacích
Strategie :
 * Netolerujeme sociálně patologické projevy chování (drogy, šikana, kriminalita mládeže).
 * Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu.
 * Netolerujeme agresivní, hrubé, vulgární a nezdvořilé projevy chování žáků, zaměstnanců školy i rodičů.
 * Netolerujeme nekamarádské chování a odmítnutí požadované pomoci.
 * Netolerujeme žádnou podobu (aktivní, pasivní, otevřenou, skrytou) podpory výše uvedených negativních jevů.
 * Důsledně dbáme na dodržování pravidel chování ve škole, stanovených ve vnitřních normách školy.
 * Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem.
 * Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí.
 * Podporujeme různé formální i neformální způsoby spolupráce s obcí, policií, složkami IZS apod.
 * V rámci svých předmětů, v třídnických hodinách i na mimoškolních akcích upevňujeme žádoucí pozitivní formy chování žáků.
 * Neustále monitorujeme chování žáků, včas přijímáme účinná opatření.
 * Využíváme pomoci a zkušeností odborníků - výchovných poradců, PPP, OPD, policie.
 * Rozumně a zodpovědně využíváme dostupných prostředků výchovných opatření – s ohledem na jejich účinnost.
 * Kázeňské přestupky řešíme individuálně, princip kolektivní viny a kolektivního potrestání nepřipouštíme.
 * Jakoukoliv formu agrese žáka na učitele nebereme osobně, ale jako útok na roli učitele.
 * Problémy řešíme věcně, rozumně, spravedlivě, vždy bez emocí a osobní zášti.
 * Dodržujeme zásadu, „že tu není špatný žák, jsou tu jen špatné projevy jeho chování“.
 * Při kázeňských problémech žáků se vždy snažíme zjistit jejich motiv (příčinu).
 * V rámci svých předmětů a své působnosti seznamujeme žáky s vhodnými právními normami.
 * Nabízíme žákům vhodné pozitivní aktivity (kulturní, sportovní, rekreační apod.) jako protipól nežádoucím sociálně patologickým jevům.
 * V hodnocení žáků (ve zřetelné převaze) uplatňujeme prvky pozitivní motivace.
 * Jsme vždy připraveni komukoliv z žáků podat pomocnou ruku.
 * Respektujeme osobnost žáka a jeho práva.
 * Budujeme přátelskou a otevřenou atmosféru ve třídě i ve škole.

Kompetence pracovní

Cíl : Vést žáky k pozitivnímu vztahu k práci, naučit žáky používat při práci vhodné
materiály, nástroje a technologie, naučit žáky chránit své zdraví při práci, pomoci
žákům při volbě jejich budoucího povolání.
Strategie :
 * Kvalitně odvedenou práci vždy pochválíme, žádnou prací netrestáme - tím vedeme žáky k pozitivnímu vztahu k práci.
 * Při výuce vytváříme podnětné a tvořivé pracovní prostředí. Měníme pracovní podmínky, žáky vedeme k adaptaci na nové pracovní podmínky.
 * Důsledně žáky vedeme k dodržování vymezených pravidel, ochraně zdraví a k plnění svých povinností a závazků.
 * Různými formami (exkurze, film, beseda apod.) seznamujeme žáky s různými profesemi – cíleně ujasňujeme představu žáků o reálné podobě jejich budoucího povolání a o volbě vhodného dalšího studia.
 * Cíleně posilujeme (motivujeme) žáky k dosažení jimi vhodně zvoleného dalšího studia (budoucího povolání).
 * Posilujeme vědomí o smysluplnosti práce, princip, že práce není samoúčelná, a že její efekt musí být vidět.

 

3.3    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

Plán pedagogické podpory sestavuje příslušný třídní učitel ve spolupráci s příslušnými vyučujícími ostatních předmětů. Plán pedagogické podpory je sestavován písemně a jeho vyhodnocení má na starosti též příslušný třídní učitel. O jeho kontrolu se stará výchovný poradce.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán sestavuje příslušný třídní učitel ve spolupráci s příslušnými vyučujícími ostatních předmětů. IVP je sestavován písemně a jeho vyhodnocení má na starosti též příslušný třídní učitel. O jeho kontrolu se stará výchovný poradce.

Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje, pracoviště Ústí nad Labem, Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí nad Labem a s několika speciálními pedagogickými centry.

Zodpovědné osoby a jejich role v systému péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami:

Složení týmu, který má na škole na starosti systém péče o žáky s SPU:

metodička prevence pro 1. a 2. stupeň

výchovná poradkyně pro 1. stupeň

výchovná poradkyně pro 2. stupeň

Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v oblasti metod výuky:
V rámci podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jsou upravovány metody výuky, tak, aby tito žáci měli co největší možnost probíranou látku pochopit. Vyučující musí mít na vědomí, že k cíli vede více metod a vybrat takovou, která nejvíce vyhovuje konkrétním žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
v oblasti hodnocení:
V oblasti hodnocení je nutné v případě žáků se speciálními vzdělávacími potřebami zvolit takovou metodu hodnocení, kde se ve větší míře neprojeví žákův hendikep. Je třeba zvolit takovou metodu, která by v případě žáka vytěžila maximální přidanou hodnotu jeho vzdělávání.

 

3.4    Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení plánu pedagogické podpory:

Plán pedagogické podpory sestavuje příslušný třídní učitel ve spolupráci s příslušnými vyučujícími ostatních předmětů. Plán pedagogické podpory je sestavován písemně a jeho vyhodnocení má na starosti též příslušný třídní učitel. O jeho kontrolu se stará výchovný poradce.

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocení individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán sestavuje příslušný třídní učitel ve spolupráci s příslušnými vyučujícími ostatních předmětů. IVP je sestavován písemně a jeho vyhodnocení má na starosti též příslušný třídní učitel. O jeho kontrolu se stará výchovný poradce.
Pravidla pro zapojení dalších subjektů:

Škola spolupracuje s Pedagogicko-psychologickou poradnou Ústeckého kraje, pracoviště Ústí nad Labem, Čelakovského 703/2, 400 07 Ústí nad Labem a se společností Mensa České republiky, Španielova 1111, 163 00 Praha 6 - Řepy.
Zodpovědné osoby a jejich role:

Složení týmu, který má na škole na starosti systém péče o žáky mimořádně nadané:

metodička prevence pro 1. a 2. stupeň

výchovná poradkyně pro 1. stupeň

výchovná poradkyně pro 2. stupeň
Specifikace provádění podpůrných opatření a úprav vzdělávacího procesu nadaných a mimořádně nadaných žáků:
předčasný nástup dítěte ke školní docházce:

V případě předčasného nástupu dítěte ke školní docházce je toto dítě přednostně sledováno třídním učitelem a výchovnou poradkyní. V případě výkyvů ve vzdělávání v konkrétním předmětu je navázána okamžitá spolupráce s rodinou a jsou podniknuty další kroky vedoucí ke zvládnutí probíraného učiva.

účast žáka na výuce jednoho nebo více vyučovacích předmětů ve vyšších ročnících školy nebo v jiné škole:

V případě žáka, který bude vykazovat významné znalosti a úspěchy v některém z předmětů, může škola přistoupit k možnosti, že se žák ve vybraných předmětech, kde exceluje, bude vzdělávat ve vyšším ročníku. K tomuto řešení se přistoupí operativně při zjištění takové výjimečnosti a v případě zjištění zpomalení této akcelerace ve vzdělávání bude tato možnost ukončena. K tomuto řešení se přistoupí pouze v případě, že znalosti ve sledovaném předmětu nebudou vykazovat žádné mezery.

obohacování vzdělávacího obsahu:

Vyučující si v rámci svého vyučovacího předmětu připravuje rozšiřující a nadstandardní učivo.

zadávání specifických úkolů, projektů:

V případě mimořádně nadaného žáka jsou do jeho výuky zadávány rozšiřující úkoly a látka a tento žák je přednostně zařazován do vedení projektů aby neměl pouze encyklopedické znalosti, ale naučil se i organizovat svoji práci a práci svých spolužáků.

příprava a účast na soutěžích včetně celostátních a mezinárodních kol:

Vyučující, kteří mají ve třídě mimořádně nadaného žáka ho systematicky připravují a motivují k účasti na soutěžích a olympiádách.

 

3.5    Začlenění průřezových témat

Průřezové téma/Tematický okruh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Rozvoj schopností poznávání

Hv , M1 , Vv

Hv , Prv , Vv , Čj1

 

Vla

Vla , Vv , Aj1

 

 

 

Ov

Sebepoznání a sebepojetí

Pč , Čj1

 

 

 

 

 

Ov

 

Seberegulace a sebeorganizace

Pč , Vv

 

Vv

 

Ov

Ov

Ov

Ov

Psychohygiena

Hv , Pč

 

Vla

Vla

 

 

 

Ov

Kreativita

Hv , Pč , Vv

Hv , Pč , Vv

Hv , Vv

Pč , Vv

Pč , Vv , Aj1

Vv

Vv

Vv

Vv

Poznávání lidí

Čj1

 

 

Vla

 

Ov

Ov

 

 

Mezilidské vztahy

Pč , Vv

Hv , Pč , Vv

Vv

Vla , Vv

 

 

Ov

Ov

Ov

Komunikace

Hv , M1 , Vv , Čj1

Hv , M1 , Pč , Vv , Čj1

Vv

Vla , Vv

 

Ov

Ov

Ov

Ov , Mv

Kooperace a kompetice

 

 

 

 

Vla

Ov

Ov

Ov

Ov

Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

M1 , Čj1

M1

 

Pč , Vv

Ov

Ov

Ov

Ov

Hodnoty, postoje, praktická etika

 

 

 

Pří

 

 

 

 

Ov

VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Občanská společnost a škola

 

 

 

Vla

 

 

 

 

Ov

Občan, občanská společnost a stát

 

 

 

Pč , Vla

Pč , Vla , Čj1

Ov

Ov

Ov

Ov

Formy participace občanů v politickém životě

 

 

 

Vla

Vla

M2

 

 

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

 

Vla

Vla , Čj1

Ov

M2 , Ov

M2 , Ov , CvI , Ev

M2 , Ov

VÝCHOVA K MYŠLENÍ V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH

Evropa a svět nás zajímá

 

 

 

 

Vla , Aj1

 

Z , Nj

 

D

Objevujeme Evropu a svět

 

 

 

 

Pč , Vla , Čj1 , Aj1

 

D , Vv , Z

 

 

Jsme Evropané

 

 

 

Vla

Pč , Vla , Čj1 , Aj1

 

D , M2 , Ov , Z , Aj2

D , M2

D

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA

Kulturní diference

 

 

 

Vv , Čj1

Pč , Vla , Vv , Čj1 , Aj1

 

 

Hv , Čj2

 

Lidské vztahy

 

 

 

Vla , Vv , Čj1

Vla , Vv , Čj1

 

 

D

 

Etnický původ

 

 

 

Pč , Vla , Vv , Čj1

Pč , Vla , Vv , Čj1

 

 

Z

 

Multikulturalita

 

 

 

 

Vla

 

 

Aj2 , Nj

 

Princip sociálního smíru a solidarity

 

 

 

Vla

Vla

 

 

Ov

 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA

Ekosystémy

 

Prv , Vv , Čj1

Vv , Čj1

Vv

 

Ch , Př , Z

Ch , I , Př

Základní podmínky života

 

Hv , Prv , Vv , Čj1

Prv

 

 

 

Ch , Př , Z

Ch

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

Vv , Čj1

Prv , Vv , Čj1

Pří , Vv

Pří

 

 

Ch , M2 , Pč , Vv , Z , CvI

Ch , I , M2 , Pč , Př , Vv

Vztah člověka k prostředí

 

Hv , Vv

Vv , Čj1

Pří , Vv

Pří

 

 

Ch , Pč , Př , Vv , CvI

Ch , I , Pč , Př , Vv

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

Hv

 

 

Pří

 

 

 

Čj2

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

 

 

 

I , Pří

 

 

 

Ov

Stavba mediálních sdělení

 

 

 

 

I

 

 

 

Mv

Vnímání autora mediálních sdělení

 

 

 

 

I

 

 

 

Čj2

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

I , Pří

 

 

 

Ov

Tvorba mediálního sdělení

 

 

 

Pč , Vla

 

 

 

 

I , Aj2

Práce v realizačním týmu

 

Hv , Vv

Vv

Pč , Vla , Vv , Čj1

 

 

 

Mv

   

3.5.1.1        Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka

Název předmětu

Aj1

Anglický jazyk-1. stupeň

Aj2

Anglický jazyk-2. stupeň

Ch

Chemie

Čj1

Český jazyk-1. stupeň

Čj2

Český jazyk-2. stupeň

CvI

Cvičení z informatiky

D

Dějepis

Ev

Etická výchova

Hv

Hudební výchova

I

Informatika

M1

Matematika-1. stupeň

M2

Matematika-2. stupeň

Mv

Mediální výchova

Nj

Německý jazyk

Ov

Občanská výchova

Pracovní činnosti

Přírodopis

Pří

Přírodověda

Prv

Prvouka

Vla

Vlastivěda

Vv

Výtvarná výchova

Z

Zeměpis

 
 

4      Učební plán

4.1    Celkové dotace - přehled

Vzdělávací oblast

Předmět

1. stupeň

Dotace
1. stupeň

2. stupeň

Dotace
2. stupeň

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk-1. stupeň

7+2

7+1

7+2

6+1

6+1

33+7

 

 

 

 

 

Český jazyk-2. stupeň

 

 

 

 

 

 

3+2

4

4

4

15+2

Anglický jazyk-1. stupeň

0+1

0+2

3

3

3

9+3

 

 

 

 

 

Anglický jazyk-2. stupeň

 

 

 

 

 

 

3

3

3

3

12

Německý jazyk

 

 

 

 

 

 

 

2

2

2

6

Matematika a její aplikace

Matematika-1. stupeň

4

4

4

4+1

4+1

20+2

 

 

 

 

 

Matematika-2. stupeň

 

 

 

 

 

 

3+1

4

4

4

15+1

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

0+1

0+1

0+1

1

1+3

 

 

 

1

1

Člověk a jeho svět

Prvouka

1

2

2

 

 

5

 

 

 

 

 

Přírodověda

 

 

 

2

2

4

 

 

 

 

 

Vlastivěda

 

 

 

1+1

2

3+1

 

 

 

 

 

Člověk a společnost

Dějepis

 

 

 

 

 

 

1+1

2

2

2

7+1

Občanská výchova

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

4

Člověk a příroda

Fyzika

 

 

 

 

 

 

2

2

1+1

1+1

6+2

Chemie

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

4

Přírodopis

 

 

 

 

 

 

1+1

1+1

1+1

1+1

4+4

Zeměpis

 

 

 

 

 

 

2

2

2

1+1

7+1

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

7

2

2

1

1

6

Člověk a zdraví

Člověk a zdraví

 

 

 

 

 

 

3

 

3

 

6

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

 

2

 

2

4

Člověk a svět práce

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

5

0+1

1

1

1

3+1

Volitelné předměty

 • Cvičení z informatiky
 • Cvičení z českého jazyka
 • Cvičení z matematiky
 • Etická výchova
 • Mediální výchova

 

 

 

 

 

 

 

0+2

0+2

0+2

0+6

Celkem hodin

20

22

24

26

26

102+16

28

30

32

32

104+18

 

4.1.1      Poznámky k učebnímu plánu

Přírodopis

Průřezové téma ENV – v 9. ročníku je zařazen projekt "Odpady a lidská společnost" .  Dále je toto téma integrováno do hodin botaniky, zoologie, geologie i biologie člověka (6. třída - ekosystém les, 7. třída - různé typy ekosystémů)

 

Cvičení z českého jazyka


V rámci tohoto předmětu se realizují průřezová témata – především osobností a sociální výchova a mediální výchova.

 
 

5      Učební osnovy

5.1    Český jazyk-1. stupeň

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

9

8

9

7

7

0

0

0

0

40

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

 

 

 

 

Název předmětu

Český jazyk-1. stupeň

Oblast

Jazyk a jazyková komunikace

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Český jazyk je zařazen samostatně v 1. – 5. ročníku v hodinové dotaci: v 1. a 3. ročníku 9 hodin, ve 2. ročníku 8 hodin, ve 4. a 5. ročníku 7 hodin.
Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Jazyková výuka, jejímž cílem je zejména podpora rozvoje komunikačních kompetencí, vybavuje žáka takovými znalostmi a dovednostmi, které mu umožňují správně vnímat různá jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat a účinně uplatňovat i prosazovat výsledky svého poznávání. Kultivace jazykových dovedností a jejich využívání je nedílnou součástí všech vzdělávacích oblastí. Užívání češtiny jako mateřského jazyka v jeho mluvené i písemné podobě umožňuje poznávat společensko-kulturní vývoj lidské společnosti, rozvíjí mezilidskou komunikaci.
V 1. ročníku má předmět komplexní charakter, od 2. – 5. ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. V komunikační a slohové výchově se žáci učí chápat různá jazyková sdělení (mluvená i psaná), číst s porozuměním, výstižně formulovat a sdělovat své myšlenky a prožitky. V jazykové výchově žáci získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojování spisovné podoby českého jazyka. Jazyková výchova vede žáka k pochopení jazyka jako prostředku historického a kulturního vývoje národa, a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství. A dále vede k pochopení jazyka a jako důležitého nástroje celoživotního vzdělávání.
V literární výchově žáci poznávají prostřednictvím vhodné četby základní literární druhy, učí se vnímat jejich specifické znaky, formulovat vlastní názory o díle. Získávají a rozvíjejí základní čtenářské návyky. Současně se prolíná do výchovných předmětů, stejně jako do předmětů, ve kterých musejí žáci číst a analyzovat text (matematika, prvouka, vlastivěda, přírodověda). Využívá metod a forem práce založených na žákovské spolupráci (práce ve dvojicích a skupinách), projektových dnů a exkurzí.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Český jazyk je zařazen samostatně v 1. – 5. ročníku v hodinové dotaci: v 1. a 3. ročníku 9 hodin, ve 2. ročníku 8 hodin, ve 4. a 5. ročníku 7 hodin.

Integrace předmětů

 • Český jazyk a literatura

Mezipředmětové vztahy

 • Hudební výchova
 • Informatika
 • Matematika-1. stupeň
 • Prvouka
 • Vlastivěda
 • Anglický jazyk-1. stupeň
 • Cvičení z českého jazyka
 • Přírodověda
 • Výtvarná výchova
 • Pracovní činnosti
 • Tělesná výchova

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:
Na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky vyvodíme cíl, na konci vyučovací jednotky společně zhodnotíme jeho dosažení.
Využíváme sebekontrolu a sebehodnocení žáků.
Zadáváme žákům samostatné práce vyžadující aplikaci vlastních získaných teoretických poznatků.
Požadujeme od žáků prezentaci výsledků domácích úkolů.
Umožňujeme žákům ve vhodných případech realizovat vlastní nápady a náměty.

Kompetence k řešení problémů:
Ve škole průběžně zjišťujeme, jak žáci řešení problému prakticky zvládají.
Do výuky zařazujeme pomocí algoritmů modelové příklady k řešení daného problému.

Kompetence komunikativní:
Klademe důraz na týmovou práci a kooperativní vyučování.
Umožňujeme žákům prezentovat vlastní názory.
Žáci mají možnost samostatné ústní i písemné prezentace.
Vyžadujeme od žáků využívání informačních technologií pro získávání informací i tvorbu výstupů.
Uplatňujeme brainstorming.
Vyžadujeme od žáků uplatňování dovednosti komunikace.

Kompetence sociální a personální:
Na tvorbě pravidel se ve třídě podílejí sami žáci.
Důsledně vyžadujeme dodržování společně dohodnutých pravidel chování.
Zařazujeme do vyučování práci ve skupinách, kde zdůrazňujeme pravidla kvalitní spolupráce a vzájemné pomoci (vytvoření si pravidel ve skupině, rozdělení rolí, rozdělení práce, vzájemná zodpovědnost za splnění úkolu).
Učitel podporuje skupinovou práci, spolupráci ve třídě, vzájemnou pomoc při učení.
Do výuky zařazujeme projekty, projektové dny, kooperativní výuka.
Využíváme prožitkovou výuku.

Kompetence občanské:
yžadujeme od žáků hodnocení vlastního chování i chování spolužáků.
Hledáme společné řešení při nedodržování pravidel třídy či školního řádu.
Ve výuce je používána metoda hraní rolí pro přiblížení různých životních situací a jejich řešení.
Na konkrétních modelových příkladech demonstrujeme pozitivní a negativní projevy chování lidí.

Kompetence pracovní:
Žáci se podílí na tvorbě pomůcek do výuky, prezentují výsledky vlastní práce žákům mladších ročníků.
Podněcujeme žáky k hodnocení vlastní práce i práce spolužáků, popřípadě vyžadujeme návrhy na zlepšení

Způsob hodnocení žáků

Hodnocení se opírá o výsledky písemných a ústních projevů, úrovně vlastní prezentace a míry zapojení do spolupráce. Hodnocení žáka sleduje schopnost aplikovat vědomosti a dovednosti spisovné podoby českého jazyka a schopnost užívat jazyka i jako nástroje získávání informací.

 

Český jazyk-1. stupeň

1. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence občanské

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-3-1-08 zvládá základní hygienické návyky spojené se psaním

Dodržuje základní hygienické návyky (sezení, držení tužky, umístění sešitu a jeho sklon, hygiena zraku) a pracovní návyky.

základní hygienické návyky

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

Umí psát správné tvary písmen a číslic, opisuje, přepisuje, orientuje se v liniatuře.

Písemný projev

Technika psaní:

přípravné cviky pro uvolnění ruky k psaní a kresebné cviky velkých tvarů

psaní jednotlivých prvků písmen a číslic

orientace v liniatuře

ČJL-3-1-09 píše správné tvary písmen a číslic, správně spojuje písmena i slabiky; kontroluje vlastní písemný projev

Zvládá diktát písmen, slov, psaní vět.

opisování podle předlohy, přepisování, diktát, autodiktát

 

Je schopen psát čitelně, přehledně a úhledně.

vytváření základů rukopisu: úpravný, čitelný, přehledný

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Rozliší hlásku, slabiku,slovo, větu.

rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky

ČJL-3-1-04 pečlivě vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou výslovnost

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova.

zacházení s grafickým materiálem

 

Dokáže členit slova na slabiky a krátká slova na hlásky.

poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov a jednoduchých vět

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Pozná první hlásky, rozlišuje krátké a dlouhé samohlásky.

Jazyková výchova

rozlišení věty, slova, slabiky a hlásky

pozorné a soustředěné naslouchání

 

Umí rozlišit psací a tiskací písmena.

poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov a jednoduchých vět

 

Zvládá analýzu a syntézu slabik a slov.

poznávání psaní a osvojování písmen, slabik, slov a jednoduchých vět

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Čte správně slabiky, slova a krátké věty.

výslovnost, artikulování a srozumitelné mluvení

čtení a výcvik – přípravná sluchová a zraková cvičení

 

Čte s porozuměním.

čtení pozorné, plynulé

hlasité čtení textu

orientace v textu

čtení jako zdroj informací

 

Reprodukuje jednoduchý text a klade doplňující otázky.

výslovnost, artikulování a srozumitelné mluvení

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Rozumí jednoduchým pokynům a správně na ně reaguje.

Komunikační výchova

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

krátké mluvené projevy

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Umí pozdravit, oslovit, říci vzkaz, poprosit, poděkovat i omluvit se.

Komunikační výchova

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

krátké mluvené projevy

pěstování kultivovaného projevu

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Učí se vnímat umělecký přednes.

přednes říkadel, krátkých básní

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Recituje kratší básnický text.

přednes říkadel, krátkých básní

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Dokáže rozlišit znaky pohádek, říkanek, básní,…

Literární výchova

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

poslech literárních textu

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

rozpočítávala, hádanky, říkadla, přísloví, básně, pohádka, vyprávění

ČJL-3-1-11 seřadí ilustrace podle dějové posloupnosti a vypráví podle nich jednoduchý příběh

Všímá si ilustrací v dílech pro děti.

tvořivá činnost s literárním textem

 

Zná některý dětský časopis.
(Účastní se na dramatizaci pohádky nebo povídky.)

pojmy: kniha, spisovatel, ilustrace, časopis, divadlo, báseň, pohádka, … spojené s praktickou činností.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Poznávání lidí

Projekt "Hrníčkový den" - Analyzuje chování lidí ( při rozboru pohádky), poznává své chování při skupinové práci, chová se tak, aby podporoval dobré vztahy, pomáhá druhým ve skupině.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Projekt "Hrníčkový den" - Cvičí své sebeovládání při skupinové práci, chová se tak, aby podporoval dobré vztahy, pomáhá druhým ve skupině, cvičí seberegulaci a schopnost podřídit se skupině.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Projekt "Hrníčkový den" -  Rozvíjí komunikační schopností při reprodukci pohádky, vymýšlí slovní úlohy. Realizuje nápady. Cvičí pozornost a soustředění, učí se hledat informace a řešení problému.

 

Český jazyk-1. stupeň

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Učí se používat v mluveném projevu spisovné tvary slov/podle možností žáka 2.ročníku/.

Druhy vět, pořádek vět v textu.

ČJL-3-1-05 v krátkých mluvených projevech správně dýchá a volí vhodné tempo řeči

 

Zvládá napsat správný tvar písma.

Opakování písmen – podoba tiskací a psací.

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Je schopen mluvit srozumitelně.

Opakování učiva z 1.ročníku.

 

Rozliší a zdůvodní věty podle intonace, interpunkce a obsahu.

Druhy vět, pořádek vět v textu.

 

Rozliší pořadí vět v řeči mluvené i psané.

Druhy vět, pořádek vět v textu.

 

Sestavuje věty ze slov, rozliší pořádek slov ve větě.

Věta-slovo-slabika-hláska-písmeno.

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Rozděluje slova na konci řádku.

Rozdělení slova.

ČJL-3-2-02 porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná

Dokáže třídit slova podle nadřazenosti.

Slovní význam-slovo nadřazené, podřazené, souřadné, slova opačná.

 

Dokáže rozlišit hlásky.

Samohlásky a souhlásky – rozdělení hlásek.

 

Rozlišuje a správně vyslovuje krátké a dlouhé samohlásky a souhlásky

Samohlásky a souhlásky.

Samohlásky krátké, dlouhé.

Souhlásky tvrdé, měkké, obojetné.

 

Rozpoznává ve slabice slabikotvorné r, l.

Rozlišování hlásek ve slově, slabikotvorné r, l.

 

Zvládá správně používat a psát u-ů-ú ve slovech

Psaní u-ů-ú.

 

Dokáže rozlišit druhy souhlásek, naučí se psát i,í/y,ý po měkkých a tvrdých souhláskách.

Tvrdé a měkké souhlásky.

 

Určí větu jednoduchou.

Věta jednoduchá a souvětí; spojení dvou, tří vět.

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Rozlišuje souvětí od věty jednoduché.

Věta jednoduchá a souvětí; spojení dvou, tří vět.

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Spojuje věty do jednodušších souvětí a používá vhodné spojky a spojovací výrazy.

Spojky.

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

Ze souvětí by měl dokázat oddělením vět vytvořit věty jednoduché.

Věta jednoduchá a souvětí; spojení dvou, tří vět.

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Seznámí se s názvy slovních druhů.

Slovní druhy – podstatná jména, slovesa,spojky, předložky

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Poznává podstatná jména, slovesa, spojky a předložky v textu.

Slovní druhy – podstatná jména, slovesa,spojky, předložky

 

(Fakultativně: poznává v textu jednoduché číslovky, citoslovce jako zvuky zvířat a věcí, přídavná jména jako názvy barev, vlastností.)

(Fakultativně – přídavná jména, jednoduché číslovky, citoslovce.)

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Rozlišuje jména vlastní a obecná.

Vlastní jména.

 

Učí se psát vlastní jména osob, zvířat a měst.

Vlastní jména.

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Zvládá správně vyslovovat a psát slova s písmenem ě.

Slova se skupinami dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě.

ČJL-3-2-01 rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova, člení slova na hlásky, odlišuje dlouhé a krátké samohlásky

Nacvičuje řazení slov podle abecedy /řazení podle prvního písmene ve slově/.

Abeceda.

 

Rozlišuje při psaní párové souhlásky, zvládá princip pravopisu těchto slov.

Slova s párovou souhláskou uvnitř a na konci slova.

 

Zvládá samostatně vypracovat zadané úkoly.

Opakování a procvičování probraného učiva.

 

Je schopen respektovat základní formy společenského chování a styku.

Základní formy společenského styku – poděkování, pozdrav, oslovení, prosba, žádost.

 

Snaží se zvládat dodržování posloupnosti děje, cvičí se ve schopnostech vypravovat.

Vypravování podle obrázkové osnovy.

 

Naučí se pojmenovat předměty a jejich vlastnosti, cvičí se ve schopnosti jednoduše popisovat.

Jednoduchý popis.

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

Zvládá plynulé čtení, používá správný slovní přízvuk a intonaci.

Postupné zvládání těžších textů, správný slovní přízvuk, čtení s předložkami.

ČJL-3-2-07 rozlišuje v textu druhy vět podle postoje mluvčího a k jejich vytvoření volí vhodné jazykové i zvukové prostředky

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

 

Je schopen číst s porozuměním.

Postupné zvládání těžších textů, správný slovní přízvuk, čtení s předložkami.

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Dokáže poslouchat čtené četbě.

Postupné zvládání těžších textů, správný slovní přízvuk, čtení s předložkami.

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

ČJL-3-3-01 čte a přednáší zpaměti ve vhodném frázování a tempu literární texty přiměřené věku

Nacvičuje vyprávění pohádky a obsahu přečteného textu. Zvládá řešení hádanek.

Práce s textem.

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

 

Orientuje se v textu čítanky.

Práce s textem.

 

Učí se dramatizovat pohádku.

Práce s textem.

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

Informuje o tom, co rád čte.

Práce s textem.

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Rozlišuje základní žánry dětské literatury. Učí se vyprávět příběh, jeho děj. Je schopen rozlišovat báseň, verš, rým, recitovat báseň zpaměti. Zvládá spojovat text/obsah/ a ilustraci. Seznámí se s obrázky známých ilustrátorů.

Rozlišení prózy a poezie.

Ilustrátoři dětské literatury.

 

Učí se psát písmena a číslice podle normy psaní.

Psaní psacích písmen podle tvarových skupin.

 

Měl by dodržovat sklon písma, spojovat písmena, dodržovat rozestup písmen, psát jednoduchý text.

Psaní psacích písmen podle tvarových skupin.

Procvičování spojování písmen prohloubením a protažením háčku a vratným tahem.

 

Učí se psát velká písmena na začátku věty a ve jménech, používat diakritická znaménka.

Dodržování tvarů písmen.

Umisťování diakritických znamének.

Nácvik psaní velkých tiskacích písmen.

 

Měl by zvládnout psát čitelně, úhledně a kontrolovat napsaný text.

Dodržování tvarů písmen.

 

Používá správné hygienické návyky při psaní.

Nácvik psaní velkých tiskacích písmen.

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

Naučí se psát adresu, přání a jednoduchý dopis.

Nadpis, odstavec.

Adresa, dopis,přání.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Rozvoj schopností poznávání

Projekt "Jablíčkový den" - Vzájemně se poznává ve skupině, třídě. Uplatňuje a vybírá výrazové prostředky.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Komunikace

Projekt  "Jablíčkový den" - Procvičuje čtení psaného textu,  psaní správných tvarů písmen při opisu souvislého textu.

Zvládá reprodukci pohádky. Rozvíjí komunikaci a základní dovednosti pro spolupráci.

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA - Sebepoznání a sebepojetí

Projekt " Jablíčkový den" - Cvičení sebekontroly, sebeovládání, cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Základní podmínky života

Projekt "Jablíčkový den" - Poznává význam konzumace ovoce a zeleniny pro zdraví. Seznamuje se se základními podmínkami života a nutnost ochrany přírody.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Projekt "Světový den vody" - Popisuje obrázky rostlin a živočichů, popisuje cestu k rybníku.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Projekt "Světový den vody" - Vybírá obrázky zvířat, rostlin, které k rybníku patří/ nepatří a z jakého důvodu. Povídají si o znečištění vody.

 

Český jazyk-1. stupeň

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

 

Řadí i slova abecedně

Opakování učiva 2. ročníku

Abeceda

 

Zvládá principy pravopisu

Párové souhlásky uvnitř slov

 

Umí poznat stavbu slova, slova příbuzná

Stavba slova - kořen, předponová a příponová část

 

Rozlišuje význam slov

Slova souznačná a protikladná

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

Vnímá obsah slova

Slova nadřazená a podřazená

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Rozezná obojetné souhlásky, umí správně určit i/y po obojetné souhlásce v kořenu slova

Vyjmenovaná slova – b, l, m, p, s, v, z

ČJL-3-2-04 rozlišuje slovní druhy v základním tvaru

Dokáže třídit slova podle slovních druhů

Slovní druhy

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

 

Pozná mluvnické významy podstatných jmen

Rod (životnost), číslo, pád

ČJL-3-2-08 odůvodňuje a píše správně: i/y po tvrdých a měkkých souhláskách i po obojetných souhláskách ve vyjmenovaných slovech; dě, tě, ně, ú/ů, bě, pě, vě, mě – mimo morfologický šev; velká písmena na začátku věty a v typických případech vlastních jmen osob, zvířat a místních pojmenování

Dokáže psát vlastní jména

Jména obecná a vlastní

ČJL-3-2-03 porovnává a třídí slova podle zobecněného významu – děj, věc, okolnost, vlastnost

Umí určit mluvnické významy sloves

Osoba, číslo, čas, infinitiv

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Rozeznává větu jednoduchou, souvětí, sestavuje větné vzorce souvětí, spojuje jednoduché věty do souvětí

Věta jednoduchá, souvětí, větné vzorce

ČJL-3-2-06 spojuje věty do jednodušších souvětí vhodnými spojkami a jinými spojovacími výrazy

 

Píše tvarově správně písmena a číslice

Kontrola vlastního psaného projevu

ČJL-3-1-06 volí vhodné verbální i nonverbální prostředky řeči v běžných školních i mimoškolních situacích

Používá různé typy komunikace

Dopis, přání, vzkaz

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

Adresa

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

Využívá český jazyk jako nástroj ke zpracování informací a prezentaci postojů a názorů

Omluva, žádost, telefonování

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

Dovede vyplnit formuláře

Vyplňování formulářů

 

Dokáže reprodukovat text podle osnovy

Vyprávění podle osnovy

ČJL-3-1-03 respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru

Umí používat různé typy komunikace

Rozhovor

ČJL-3-1-07 na základě vlastních zážitků tvoří krátký mluvený projev

ČJL-3-3-02 vyjadřuje své pocity z přečteného textu

ČJL-3-1-10 píše věcně i formálně správně jednoduchá sdělení

Dokáže sestavit osnovu jednoduchého textu

Sestavení osnovy podle přečteného příběhu

 

Píše čitelně a úhledně

Pozvánka

Popis hračky a předmětu

 

Využívá média jako zdroj informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času

Rozhovor

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Dokáže plynule číst s porozuměním

Čtení vět a souvětí

ČJL-3-1-02 porozumí písemným nebo mluveným pokynům přiměřené složitosti

Hlasité čtení a předčítání

 

Používá tiché čtení

Nácvik tichého čtení

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Využívá literárního textu jako zdroje informací

Členění textu

ČJL-3-1-01 plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Poznává různé literární druhy a žánry

Vyprávění, dramatizace, recitace

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Poezie

ČJL-3-3-04 pracuje tvořivě s literárním textem podle pokynů učitele a podle svých schopností

Próza-pohádka, povídka, pověst, bajka

ČJL-3-3-03 rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších, odlišuje pohádku od ostatních vyprávění

Zná základní pojmy v literatuře

Poezie

Spisovatel, básník, ilustrátor, čtenář,

Herec, film, divadlo

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Ekosystémy

Projekt "Světový den vody" - Pracuje s encyklopedií, vybírá obrázky zvířat a rostlin, které patří k řece.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Projekt "Světový den vody" - Seznamuje se s tématem dopravy po řece, činnosti zdymadel, vzniku řek.

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA - Vztah člověka k prostředí

Projekt "Světový den vody" - Pozoruje činnosti zdymadel, konverzuje k tématu doprava po řece.

 

Český jazyk-1. stupeň

4. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní
 • Kompetence komunikativní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Rozlišuje zvukovou a grafickou podobu slova

Opakování učiva 3. ročníku

Nauka o slově:

 

Poznává psanou podobu znělých a ne-znělých souhlásek

hlásková podoba slova

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

Všímá si spisovné podoby slov a porovnávají s užívanými nespisovnými slovy.

slova spisovná a nespisovná

ČJL-5-2-04 rozlišuje slova spisovná a jejich nespisovné tvary

citově zabarvená

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Porovnává význam slov

význam slova

slova jednoznačná, mnohoznačná

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Hledá a poznává slova příbuzná

Stavba slov.

 

Dělí slova na konci řádku.

Stavba slov.

 

Rozpoznává rozdíl mezi předponou a předložkou a seznamuje se s jejich písemnou podobou

kořen slova, část předponová a příponová

slova příbuzná

předpony a tvarově stejné předložky

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Hledá a poznává významové souvislosti

Vyjmenovaná slova

ČJL-5-2-08 píše správně i/y ve slovech po obojetných souhláskách

Postupně zvládá základní principy pravopisu i/í,y/ý po obojetných souhláskách uvnitř slova

Vyjmenovaná slova

ČJL-5-2-01 porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová

Třídí plnovýznamová slova podle významu a podle slovních druhů.

Slovní druhy-ohebné a neohebné

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Seznamuje se s mluvnickými kategoriemi, připravuje se k soustavnějšímu pohledu, na gramatiku

Slovní druhy-ohebné a neohebné

Slovesa:

neurčitek = infinitiv

slovesné tvary určité

sloveso zvratné

jednoduchý a složený slovesný tvar

 

Postupně se učí zvládat časování sloves v rodě činném.

Časování sloves - osoba,číslo, čas

seznámení se způsobem sloves

 

Vyhledává a určuje všechny mluvnické kategorie u podstatných jmen

Podstatná jména:

rod, číslo, pád

vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského

 

Určuje vzory podstatných jmen

vzory podstatných jmen rodu středního, ženského, mužského

 

Rozlišuje větu jednoduchou a souvětí

Stavba věty:uspořádání slov ve větě podmět a přísudek holý, rozvitý

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Seznamuje se se základy syntaktického pravopisu (shoda podmět s přísudkem)

Shoda podmětu s přísudkem v příčestí minulém (bez ověřování)

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Rozlišuje věty jednoduché a souvětí, věty podle postoje mluvčího

Věta jednoduchá

Souvětí

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Spojuje věty spojovacími výrazy

Větné vzorce

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

 

SLOH

Prosba, oslovení, omluva, pozdrav, vzkaz, oznámení, vypravování, dialog, gesta, mimika.

 

zvládá základní techniky mluveného projevu (dýchání, tvoření hlasu, výslovnost), komunikační žánry.

Prosba, oslovení, omluva, pozdrav, vzkaz, oznámení, vypravování, dialog, gesta, mimika.

 

Využívá mimojazykové prostředky řeči.

Prosba, oslovení, omluva, pozdrav, vzkaz, oznámení, vypravování, dialog, gesta, mimika.

ČJL-5-1-03 posuzuje úplnost či neúplnost jednoduchého sdělení

Měl by dokázat uspořádat informace v textu s ohledem na jeho účel.

Členění textu (úvod, závěr, osnova)

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

ČJL-5-1-04 reprodukuje obsah přiměřeně složitého sdělení a zapamatuje si z něj podstatná fakta

Vystihuje podstatné informace, správně formuluje věty, využívá slovní zásobu.

Vyprávění podle obrázkové osnovy.

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Tvoří jednoduchou grafickou úpravu textu (úvod, popis činnosti, závěr).

Popis činnosti

Popis věci a děje

Popis osoby (literární, odborný, policejní)

 

Rozlišuje podstatné a okrajové informace, snaží se o přesný popis, přirovnání a správný výběr výrazů.

Popis činnosti

Popis věci a děje

Popis osoby (literární, odborný, policejní)

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Měl by zvládnout stručný popis obsahující fakta.

Popis činnosti

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

Popis věci a děje

Popis osoby (literární, odborný, policejní)

 

Seznamuje se s písemnými formami společenského styku, dbá na úpravu.

Adresa, dopis, adresát, odesílatel.

Pozvánka

Oznámení

Blahopřání

 

Poznává grafickou úpravu textu, posuzuje úplnost a neúplnost sdělení.

Adresa, dopis, adresát, odesílatel.

Pozvánka

Oznámení

Blahopřání

 

Poznává základní normy písemného vyjadřování, grafické úpravy textu.

Adresa, dopis, adresát, odesílatel.

Pozvánka

Oznámení

Blahopřání

 

Poznává úpravu inzerátu.

Inzerát, reklama, SMS, e-mail

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

Zdokonaluje se ve vyjadřování v běžných komunikačních situací, účinně a kultivovaně se dorozumívá ve škole i mimo školu, používá náležitou intonaci, přízvuk, tempo, pauzy.

Stručnost vyjadřování

ČJL-5-1-07 volí náležitou intonaci, přízvuk, pauzy a tempo podle svého komunikačního záměru

Rozhovor, dialog u lékaře, v obchodě, apod.

Telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku.

 

Užívá verbální a neverbální komunikace jako klíčového nástroje jednání v různých životních situací.

Stručnost vyjadřování

Rozhovor, dialog u lékaře, v obchodě, apod.

Telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku.

 

Měl by dokázat zanechat vzkaz na záznamníku.

Stručnost vyjadřování

Rozhovor, dialog u lékaře, v obchodě, apod.

Telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku.

ČJL-5-1-05 vede správně dialog, telefonický rozhovor, zanechá vzkaz na záznamníku

Komunikuje s druhými

Stručnost vyjadřování

Rozhovor, dialog u lékaře, v obchodě, apod.

Telefonický rozhovor, vzkaz na záznamníku.

ČJL-5-1-02 rozlišuje podstatné a okrajové informace v textu vhodném pro daný věk, podstatné informace zaznamenává

Aktivně a samostatně se zapojí do mediální kampaně

Reklama, email, rozhlasové vysílání.

ČJL-5-1-06 rozpoznává manipulativní komunikaci v reklamě

 

Vnímá slyšený text jako zdroj estetických prožitků.

Reklama, email, rozhlasové vysílání.

 

LITERÁRNÍ VÝCHOVA

Práce s textem

 

Zdokonaluje se ve čtení, měl by správně a plynule číst, používat správný slovní a větný přízvuk, přirozenou intonaci správné frázování.

Společná četba

Úryvky z čítanky

 

Číst by měl uvědoměle a dostatečně rychle.

Společná četba

Úryvky z čítanky

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

Tvořivě pracuje s literárním textem

Práce s textem

 

Recituje básně, dramatizuje

Recitace

Dramatizace

 

Snaží se výstižně reprodukovat obsah, najít hlavní postavy, jejich vzájemný vztah

Recitace

Dramatizace

Výtvarné vyjádření

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

Seznamuje se s literárními druhy a žánry.

Rozpočítávalo, hádanky, říkanka, bajka, pohádka, pověst

Poezie – próza (verš, rým, sloka, přirovnání)

Povídka s dětským hrdinou

Dobrodružná literatura

Naučná literatura

ČJL-5-3-03 rozlišuje různé typy uměleckých a neuměleckých textů

Rozlišuje vyjadřování v próze a ve verších.

Poezie – próza (verš, rým, sloka, přirovnání)

 

Měl by rozumět základním literárním pojmům.

Rozpočítávalo, hádanky, říkanka, bajka, pohádka, pověst

Poezie – próza (verš, rým, sloka, přirovnání)

Povídka s dětským hrdinou

Dobrodružná literatura

Naučná literatura

 

Seznamuje se se spisovateli dětské literatury a s ilustrátory.

Společná četba – doplňková

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Vnímá slyšené a čtené texty jako zdroj estetických prožitků

Společná četba – doplňková

ČJL-5-3-01 vyjadřuje své dojmy z četby a zaznamenává je

ČJL-5-1-01 čte s porozuměním přiměřeně náročné texty potichu i nahlas

Zúčastňuje se besed o knihách

Mimočítanková četba

 

Navštěvuje školní a místní knihovnu.

Mimočítanková četba

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Etnický původ

Projekt "Všude žijí lidé jako my" -  Uvědomuje si rovnocennost všech etnických skupin a kultur, odlišnost lidí, ale i jejich vzájemnou rovnost, poznává různé způsoby života.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Lidské vztahy

Projekt "Všude žijí lidé jako my" - Uvědomuje si právo všech lidí žít společně, podílet se na spolupráci a důležitost udržování tolerantních vztahů.

MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA - Kulturní diference

Projekt "Všude žijí lidé jako my" - Vyhledává informace v encyklopediích, reprodukuje získané informace. Uvědomuje si jedinečnost každého člověka a jeho zvláštnosti, člověka jako součást etnika, důležitost respektování zvláštností etnik.

MEDIÁLNÍ VÝCHOVA - Práce v realizačním týmu

Projekt "Na dvoře Rudolfa II" - Poznává některé metody vědecké práce, seznamuje se s hledáním shodných a rozdílných vlastností látek, samostatně vyhledává informace v literatuře, ověřuje si uvedená fakta v dalších publikacích, využívá týmové práce.

 

Český jazyk-1. stupeň

5. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence komunikativní
 • Kompetence sociální a personální
 • Kompetence občanské
 • Kompetence pracovní

RVP výstupy

ŠVP výstupy

Učivo

 

Průběžně si osvojuje jazyk, jako nástroj vytváří si vztah k jazyku.

Národní jazyk - prostředek k dorozumívání.

 

Spolupracuje s příslušníky odlišných sociokulturních skupin.

Národní jazyk - prostředek k dorozumívání.

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Rozlišuje ve slově kořen, část předponovou, příponovou a koncovku.

Stavba slova – části slova, odvozování, kořen

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Tvoří slova nová od kořene slova.

Stavba slova – části slova, odvozování, kořen

Souhláskové skupiny na styku s předponami, příponami a kořenem

Zdvojené souhlásky

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Doplňuje předpony podle smyslu.

Přepony s-, z-, vz-

ČJL-5-2-02 rozlišuje ve slově kořen, část příponovou, předponovou a koncovku

Osvojuje si základní význam předpon.

Přepony s-, z-, vz-

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Používá předložky s, z.

Předložky s, z

 

Správně rozlišuje použití skupin

Skupiny bě-bje, vě-vje, mě-mně

 

Procvičuje dělení slov na konci řádku po slabikách.

Dělení slov na konci řádku

 

Užívá vyjmenovaná slova.

Vyjmenovaná slova

ČJL-3-2-05 užívá v mluveném projevu správné gramatické tvary podstatných jmen, přídavných jmen a sloves

Osvojuje si slovní druhy, umí je užívat.

Tvarosloví – slovní druhy

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Mluvnické kategorie podstatných jmen

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Určuje pády, číslo, rod, vzor.

Mluvnické kategorie podstatných jmen

 

Skloňuje jména podle vzorů.

Mluvnické kategorie podstatných jmen

ČJL-5-2-03 určuje slovní druhy plnovýznamových slov a využívá je v gramaticky správných tvarech ve svém mluveném projevu

Rozlišuje druhy přídavných jmen, umí je užívat.

Druhy přídavných jmen

 

Nahrazuje podstatná jména a přídavná jména zájmeny.

Zájmena

 

Určuje osobní zájmena.

Zájmena

 

Seznamuje se s druhy zájmen.

Zájmena

 

Rozlišuje číslovky v textu.

Číslovky

 

Určuje základní větné členy.

Skladba – základní větné členy

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Vyhledává různé podměty.

Skladba – základní větné členy

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Užívá několikanásobný podmět ve větách.

Věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-05 vyhledává základní skladební dvojici a v neúplné základní skladební dvojici označuje základ věty

Osvojuje si shodu přísudku s podmětem.

Věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-09 zvládá základní příklady syntaktického pravopisu

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

Určuje věty jednoduché.

Věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-06 odlišuje větu jednoduchou a souvětí, vhodně změní větu jednoduchou v souvětí

Spojuje věty v souvětí.

Věta jednoduchá a souvětí

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

ČJL-5-2-07 užívá vhodných spojovacích výrazů, podle potřeby projevu je obměňuje

Využívá za pomoci Pravidel českého pravopisu interpunkci.

Interpunkce u přímé řeči

 

SLOH

Reprodukce jednoduchých textů

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Sestavuje osnovy textů.

Reprodukce jednoduchých textů

 

Rozlišuje tvrzení od mínění.

Reprodukce jednoduchých textů

 

Užívá kultivovaný mluvený projev

Vypravování

ČJL-5-1-10 sestaví osnovu vyprávění a na jejím základě vytváří krátký mluvený nebo písemný projev s dodržením časové posloupnosti

Samostatně a souvisle hodnotí mluvený a psaný projev.

Vypravování

ČJL-5-1-08 rozlišuje spisovnou a nespisovnou výslovnost a vhodně ji užívá podle komunikační situace

Správně formuluje věty, užívat slovní zásobu.

Vypravování

ČJL-5-1-09 píše správně po stránce obsahové i formální jednoduché komunikační žánry

 

Rozlišuje podstatné a nepodstatné informace a správně je řadí.

Popis předmětu, děje a pracovního postupu